skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Föreningens stadgar fastställs vid varje årsmöte.

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Tjörns Kajakklubb.

 

§ 2. Föreningens syfte

Föreningen syftar till att främja kajakpaddling i rekreations- och naturupplevelsesyfte samt därmed sammanhängande kamratskap och kunskap. Föreningen är politiskt, religiöst och organisatoriskt obunden.

 

§ 3. Medlemskap

Medlem är var och en som betalat medlemsavgift (vars storlek bestäms av styrelsen) och meddelat sin önskan om att bli medlem, sitt namn, adress och telefonnummer. Medlemskap registreras i ett medlemsregister, medlemskapet är kontinuerligt till dess medlemmen själv meddelar önskan om utträde eller till dess föreningen upplösts.

Varje medlem har rätt att ta del av medlemsregistret. På grund av gällande lagar om personuppgifter publiceras inte registret, men varje medlem kan få utskrifter sig tillsända på begära.

 

§ 4. Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång. Årsmötet utlyses av styrelsen, och är beslutsmässigt om ut- lysningen publicerats på föreningens hemsida på Internet (www.tjornkajak.se) senast 14 dagar före mötet.

Vid omröstning är mötesdeltagare, som finns i medlemsförteckningen, röst- berättigade. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändringar och beslut om upplösning kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande medlemmarna.

Årsmötet ska:

  • Informeras om föregående års verksamhet genom uppläsande av styrelsensverksamhetsberättelse.
  • Genom utsedd revisor granska föregående års ekonomiska verksamhet och besluta huruvida avgående styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.
  • Fastställa stadgar och besluta om eventuella ändringar av dessa.
  • Välja ny styrelse bestående av minst tre personer.
  • Utse firmatecknare (normalt styrelsen, som dock kan delegera till tvåledamöter i förening) och personer som ska teckna föreningens konton.
  • Välja revisor och revisorssuppleant.
  • Diskutera kommande verksamhet och lämna förslag om densamma till styrelsen.

§ 5 Extra Årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller 1/10 av medlemmarna så begär. Om uppmaningen kommer från medlemmarna, ska styrelsens inom 14 dagar utlysa mötet, som ska hållas snarast, senast 28 dagar efter utlysandet.

Extra årsmöte ska, förutom mötesformalia, endast avhandla de ärenden som föranlett mötets inkallande.

Vid omröstning är mötesdeltagare, som finns i medlemsförteckningen, röst- berättigade. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändringar och beslut om upplösning kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande medlemmarna.

 

§ 6. Styrelse

Styrelsen utses av årsmötet och ska bestå av minst tre personer. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

 

§ 7. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast två veckor före årsmötet.

 

§ 8. Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor eller dennes suppleant.

Revisor ska senast på årsmötet avge sin skriftliga revisionsberättelse.

 

§ 9. Verksamhet

Föreningens verksamhet är kajakpaddling i rekreations-och naturupplevelsesyfte. För dessa ändamål har styrelsen att årligen utlysa paddelträffar av varierat slag, där alla medlemmar är välkomna att delta i mån av plats. Föreningen ska samarbeta med andra kajak- och friluftslivsföreningar när det av styrelsen bedöms främja föreningens verksamhet och medlemmarnas intressen. Föreningens paddelträffar är öppna även för icke medlemmar, men vid eventuell platsbrist har medlemmar företräde.

 

 

§ 10. Föreningens upplösande

Årsmöte kan besluta om föreningens upplösande. Vid sådant fall beslutar det upplösande årsmötet om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Back To Top