skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Hur fungerar Allemansrätten och vad är det som gäller egentligen? Här försöker vi reda ut begreppen.

Sverige har en unik sedvanerätt kallad allemansrätten. Den finns ej nedskriven som lag, men har ändå en väl definierad innebörd. I korthet innebär allemansrätten att var och en har rätt att fritt ströva i skog och mark, även när den är privatägd, så länge det inte skadar någonting eller stör människor och djur.

Tänk på att en sedvanerätt av denna typ upphör att fungera om den utnyttjas för hårt. Vill vi bevara allemansrätten, måste vi använda den med omdöme och måtta.

 • Man får gå i skogen, ängen eller på en skärgårdsö, men inte på åker eller plantering, inte heller över någons hustomt.
 • Man får färdas över annans vatten med båt och man får bada i det, men man får inte lägga till vid annans brygga.
 • Man får plocka vilda bär och svampar, men inte odlade grödor eller fridlysta växter.
 • Att elda är i princip tillåtet, men man är skyldig att tillse att ingen skada uppkommer. Det är tillåtet att ta kvistar på marken till bränsle (men inte döda träd). Man får inte elda där det finns risk att branden sprider sig, på klippor eller där annan skada kan uppkomma.

Man är alltid helt ansvarig för konsekvenserna av eldandet. Under sommaren utfärdas för övrigt ofta generellt eldningsförbud i stora delar av landet.

 • Att tälta ett dygn går bra, även på annans mark. Dock måste man hålla sig utom synhåll för boningshus, och det är god sed i allemansrättens anda att i vilket fall tala med markägaren om tältningen.
 • Allemansrätten gäller inte vid färd med motorfordon. Allemansrätten är vidare en enskild rätt, den gäller ej för grupper av människor.
 • Andra inskränkningar i allemansrätten görs av lagar om naturreservat, av fredningar av vissa arter och andra särbestämmelser. Vid naturreservaten är det alltid skyltat vilka regler som gäller för respektive reservat.

Generellt kan sägas att det oftast är förbjudet att tälta, att medföra okopplad hund och att elda. Vanligt är också att det förbjuds att plocka växter och framföra motorfordon.

Observera

 • Områden där fåglar eller sälar har särskild anledning att få vara ifred, har klassats som fågel- respektive sälskydds-områden. Dem får man inte tillträda vissa tider av året, ibland är man också skyldig att hålla ett angivet avstånd till området.
 • Båtsportkorten och andra bra sjökort utmärker gränser och regler för fågelskydds- och sälskyddsområdena. Skyltar vid områdenas gränser anger också fredningen.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Du får inte störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Jakt omfattas inte av allemansrätten, däremot fiske i öppna havet. Fiskefriheten har vissa inskränkningar, men fiske med handredskap är tillåtet i stort sett överallt i öppna havet. Den som vill fiska med andra redskap än handredskap bör ta reda på särbestämmelserna i Länsfiskestadgan, som finns i bibliotek och bokhandel. Man kan också kontakta Länsstyrelsens fiskerienhet.
  Bra att veta:

  • Gullmarsfjorden har förbud mot torskfiske även med handredskap sedan 2014. Detta för att skapa återväxt för den särskilda torskstammen.
  • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.

Fördjupningsinformation om Allemansrätten:

Back To Top